นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 

นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท  นิตตั้น (ประเทศไทย)  จำกัด ผู้ผลิตวาล์วไอดีไอเสียเครื่องยนต์ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ด้วยเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน ภายใต้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ISO14001 : 2015  โดยยึดมั่นในหลักการและแนวปฏิบัติ ดังนี้

 

1. กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและบริบทขององค์กร

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และข้อกำหนดต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

3. ป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น  จากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. ส่งเสริมให้มีการปกป้องสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

5. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

6. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีแก่พนักงานต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ให้ความสำคัญในการสื่อสารกับพนักงาน  ลูกค้า  และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท

 

 

                                  ประกาศมา ณ วันที่  16  ตุลาคม  2560

Copyright @ 2013 Nittan (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.