นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 

นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท  นิตตั้น (ประเทศไทย)  จำกัด ผู้ผลิตวาล์วไอดีไอเสียสำหรับเครื่องยนต์  มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  โดยการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน   เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้เจตนารมณ์และการตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และการใช้รัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด   โดยบริษัทฯ    มีนโยบายที่จะดำเนินการและปฏิบัติการต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

1. อนุรักษ์การใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

2. ปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน    และกระบวนการของบริษัท  ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO14001

3.    มีการป้องกันมลพิษและมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงในกระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสในการเกิดมลพิษและมลภาวะ

4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาจัดทำเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของบริษัท

5.        ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบริษัทฯ และสังคมชุมชน

ภายใต้เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จะได้รับการผลักดันและส่งเสริมอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 

                                  ประกาศมา ณ วันที่  20 มกราคม 2558

Copyright @ 2013 Nittan (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.